MStart
MIt Koar
MAginda
MFoto's
MLinks
MKontakt

 

 

 


AGINDA 2017-2018

Dei Tiid Lokaasje / organisaasje Plak
      2017  
         
febrewaris 25

13.30-17.30 oere
 

9e Sjongersdei / de Helling
Optrede sille de koaren:
Seemanskoar "De Sk˙mkoppen", ˙t Harns, Piratekoor "De Smokkelaars fan de SkÔns", ˙t Anjum,
Shantykoar "De P˘llesjongers", ˙t WÔldsein,
Shanty- en Willekoar "De Blierbekjes", ˙t  Winsum
Winsum
Maart 22 19.30-21.00 oere Zwettehiem Ljouwert
april 9 15.00 oere

Koarenfestival  de Koornbeurs 4 koaren

Frjentsjer
april 22 15.00 oere Nij Mellens Ljouwert
Maaie 13   Winsum op de kaart / WoK Winsum
augustus 12 13.00 oere F. K. Fierljeppen Winsum
septimber 16 13.00 oere Shanty Festival Snits
(it festival is ˘flaske yn
ferbÔn mei it waar )
Snits
oktober 18 14.00 oere Senioremiddag Jobbegea
novimber 5 15.30 oere Kofjekoncert met 29 knopkes Winsum
desimber 9   Maretak Krysmarkt Winsum
         
      2018  
         

febrewaris

24 13.30 uur

10e Sjongersdei / de Helling

Optrede sille de koaren:
Shantykoar 't Bollenhart ľ Noordwijkerhout
Jankfoddekoar Leedvermaak ľ Frjentsjer
Shantykoar de Peijesjongers ľ Dragten
Shanty- en Willekoar "De Blierbekjes", uit Winsum

 

Winsum
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

de