MStart
MIt Koar
MAginda
MFoto's
MLinks
MKontakt

 

 

 


AGINDA 2017-2018

Dei Tiid Lokaasje / organisaasje Plak
      2017  
         
desimber 9   Maretak Krystmerkt Winsum
desimber 15 17.00-18.00 oere Sjaardemastate Frjentsjer
desimber 20 20.00-21.00 oere De Woldenhof Snits
desimber 27 19.00-21.30 oere Barre Krystkuier Easterittens

 

       
      2018  
         
febrewaris 24 13.30 uur oere
 

10e Sjongersdei / de Helling

Optrede sille de koaren:
Shantykoar 't Bollenhart –
Noordwijkerhout
Jankfoddekoar Leedvermaak –
Frjentsjer
Shantykoar de Peijesjongers –
Drachten
Shanty- en Willekoar De Blierbekjes - Winsum

Winsum
april 26 19.30-21.00 oere Slotjūn Senioren Ljouwert
         
      Yn ferbān mei simmerstop binne der fan 3 juny o/m 5 septimber gjin optredens  
         
septimber 15   Sneker shantyfestival Snits
septimber 27 19.30-21.00 oere Woonzorg Theresia Frjentsjer
oktober 10 19.00-20.30 Skūlplak Snits
novimber 2   Korenjūn Wjelsryp
novimber 4   Kofjekonsert de Helling Winsum
desimber 8   Maretak Winsum
desimber 13 19.30- 20.30 oere Koepeltstjerke/Jūn foar minsken allinne Berltsum
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

de