Wolkom

Wy binne it Shanty-en Willekoar “de Blierbekjes.

De feriening is oprjochte op 1 oktober 2014 en draacht de namme “Shanty- en Willekoar De Blierbekjes”. Lykwols binne wy al yn septimber 1996 begûn. It is in mingd koar en hat as doel de wille yn it sjongen te befoarderjen. Dat kin middels repetysjes en optredens.

Nei kwaliteit wurdt stribbe, mar wille stiet foarop.

It koar bestiet út 29 leden, wêrûnder 3 trekharmoanika spilers en in gitarist/mondharmoanikaspiler.

De repetities bin ien kear yn de fjirtjin dagen op de tiisdeitejûn om 19.30 oere yn de “Anna tsjerke” yn Winsum.

As jo in fraach ha  of jo binne benijd hoe de sfear is, nim dan gerêst kontakt mei ús op!

Start typing and press Enter to search